KVKK Aydınlatma Metni

 1.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Asray Ray Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“ASRAY”) tarafından ASRAY’ın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak kişisel verilerini işlediğimiz tedarikçi, tedarikçi çalışanı/yetkilileri, ürün veya hizmet alan kişi, ürün veya hizmet alan kişi çalışanı/yetkilileri, çalışan adayları ve ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır.

2.Veri Sorumlusunun Kimliği


Veri Sorumlusu:
 Asray Ray Sanayi ve Ticaret A.Ş

Telefon: 02627511435

Web Adresi: www.asray.com

Adres: PELİTLİ MH. PELİTLİ YOLU CD. NO: 133 GEBZE / 41400KOCAELİ

 

3.İşlenen Kişisel Verileriniz

ASRAY tarafından, Potansiyel Ürün-Hizmet Alıcısı’na (gerçek kişiler ve/veya tüzel kişilerin gerçek kişi yetkilileri ve çalışanlarına) ilişkin kendileri tarafından bildirilen kişisel veriler işlenmektedir. Veri işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi Adı, Soyadı
İletişim Verisi E-posta Adresi, Cep Telefon No

 ASRAY tarafından, Ziyaretçi’ye ilişkin kendileri tarafından bildirilen kişisel veriler işlenmektedir. Veri işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi Kamera kayıtları

 ASRAY tarafından, Çalışan Adayı’na ilişkin kendileri tarafından bildirilen kişisel veriler işlenmektedir. Veri işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi Adı, Soyadı
İletişim Verisi E-posta Adresi, Cep Telefon No
Mesleki Deneyim Verisi Özgeçmiş Bilgileri, Diploma Bilgileri, Gidilen Kurslar, Meslek İçi Eğitim Bilgileri

 4.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İşlenen kişisel verileriniz ASRAY tarafından sağlanan hizmet faaliyetlerini sürdürmek,  işe alım süreçlerini yönetmek, hizmet politikaları ve süreçlerini planlanmak, eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmek, ASRAY’ın hizmetlerinin devamlılığını sağlamak üzere idari ve akademik süreçleri yürütmek, ASRAY ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak, üretim ve fabrika binalarının içinde ve çevresinde fiziksel güvenliği ve kontrolü sağlamak, hukuki uyum süreçlerini yürütmek, mali ve finansal işlerin yerine getirmek, ticari ve iş stratejilerinin belirlemek ve yerine getirmek amaçlarıyla; kurucuya, yönetim kuruluna, iş ortaklarına, proje ortaklarına, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye,  gibi otoritelere, bakanlıklara, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5.Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurt dışına Aktarılması

ASRAY tarafından toplanan Kişisel Verileriniz, Aydınlatma metninin “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlıklı maddesi kapsamında yurtiçinde hukuken yetkili devlet veya kamu tüzel kişilikleri ve ASRAY’ın hizmetlerini daha etkin yürütebilmesi için zorunlu hallerde ilgili protokol kapsamında 6698 Sayılı Kişisel  Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesinde tanımlı hükümlere istinaden gerekli önlem ve gizlilik anlaşmaları çerçevesinde ilgili tüzel kişiliklere aktarılabilmektedir. Kişisel Verilerinizin yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.

6.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ASRAY tarafından e-mail, sipariş formları, satın alma formları, web site ziyaretleri ve iletişim  formları,anket formları,  web  siteleri  e-bülten  kayıt  formları,  çerezler,  iş  başvuru  formları, çağrı merkezi kanalı, fiziki olarak posta/kargo yolu ve şirket içinde kamera kayıtları ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aydınlatma metninin “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlıklı maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenebilecektir.

  • İlgili kişinin açık rızasının alınması zorunlu hallerde açık rızasına,
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için zorunlu olması,
  • Sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması (alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde),
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması vb. durumlarına ve Cumhurbaşkanlığı’nın 4 Sayılı Kararnamesi’nin 234. Maddesinin (t) fıkrası ile verilen görev ve yetkiye istinaden.

 

7.Kişisel Verilere Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK’nın  11.  maddesi  uyarınca  ASRAY a başvurarak;  kişisel  verilerinizin  işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan  işlemi kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere  bildirilmesini  isteme,  işlenen  kişisel  verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya  çıkması  halinde  bu  sonuca  itiraz  etme,  kişisel  verilerinizin  kanuna  aykırı  olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, kişisel veri sahipleri olarak yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi  açık ve anlaşılır şekilde, https://www.asray.com.  adresinde bildirilen iletişim kanalları üzerinden dijital ortamda veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgi kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvurular, şartları karşılaması için sizden talep edilebilecek ek bilgi tamamlanmadığı müddetçe, değerlendirmeye alınmayacaktır.

ASRAY haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

ASRAY’ın işbu Aydınlatma Metni’ni, iş gereksinimleri, kanuni gereksinimler doğması halinde tek taraflı olarak güncelleme hakkı saklıdır. Bu metnin en güncel haline ulaşmak için ana sayfamızı düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

Türkçe